مواد تشكیل دهندۀ یو پی وی سی

مواد تشكیل دهندۀ یو پی وی سی پی وی سی تركیبی از مشتقات نفت و نمك طعام بوده كه طی فرآیند پولیمریزاسیون تولید می گردد. این ماده در دو نوع امولیسون و سوسپانسیون تولید می شود كه نوع سوسپانسیون، خود به دو گروه سخت و نرم تقسیم می شود. نوع سخت دارای شاخص وزن مولكولی […]